Tel. 011 / 91 43 42 info@projectevolution.be Gratis levering Eigen lijn zitmeubelen Advies aan huis Eigen montagedienst

VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied
1.1 PROJECT EVOLUTION GCV met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Kapelstraat 46 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0849.292.705. PROJECT EVOLUTION is te bereiken op het e-mailadres info@projectevolution.be. De website van PROJECT EVOLUTION is www.projectevolution.be. 
1.2 Alle door PROJECT EVOLUTION afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
De elektronische webwinkel van PROJECT EVOLUTION biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij PROJECT EVOLUTION. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 Enkele deze voorwaarden beheersen de relatie tussen PROJECT EVOLUTION en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijke de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. 
1.4 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten, bevestigt dat hij een natuurlijke persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. 
Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege PROJECT EVOLUTION. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte of prijsopgave vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door PROJECT EVOLUTION zijn bevestigd. PROJECT EVOLUTION behoudt zich het recht voor om na de ontvangst van uw ondertekende offerte of uw bestelling een voorschotfactuur op te stellen voor 30% van het totaalbedrag van de bestelling. In dat geval wordt de bestelling bij de producent / leverancier geplaatst zodra het voorschot door PROJECT EVOLUTION ontvangen is. De overige 70% van het totaalbedrag dient te worden betaald op het ogenblik van de levering van de goederen. In geval van totaalprojecten behoudt PROJECT EVOLUTION zich het recht voor een voorschotfactuur op te stellen voor 30% van het totaalbedrag van de bestelling en een tussentijdse factuur op te stellen voor 30% van het totaalbedrag van de bestelling. De overige 40% van het totaalbedrag dient te worden betaald bij beëindiging van de werken.
2.3 De bestellingen geplaatst via de website www.projectevolution.be binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze. 
2.4 PROJECT EVOLUTION beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan PROJECT EVOLUTION heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan PROJECT EVOLUTION. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. 
2.5 Elke annulering van een opdracht of bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door PROJECT EVOLUTION. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de opdracht of de bestelling, met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor PROJECT EVOLUTION om een hogere schadevergoeding aan te tonen en te vorderen. 
2.6 Elke wijziging van de opdracht of de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van PROJECT EVOLUTION, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.
2.7 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.  
Artikel 3 – Uitvoering – Levering
3.1 PROJECT EVOLUTION besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor PROJECT EVOLUTION, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2 De klant bezorgt aan PROJECT EVOLUTION in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan PROJECT EVOLUTION zijn verstrekt, heeft PROJECT EVOLUTION het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
3.3 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. PROJECT EVOLUTION behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
3.4 In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor vorm en kleur. Na ontvangst van het ontwerp heeft de klant 5 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 5 werkdagen, beschouwt PROJECT EVOLUTION het ontwerp als definitief. In geval van bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van stijl behoudt PROJECT EVOLUTION zich het recht voor om deze aan te rekenen aan het standaarduurtarief. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt PROJECT EVOLUTION zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.  
3.5 Indien PROJECT EVOLUTION een transport naar de klant behartigt of naar een door de klant opgegeven locatie, dan wordt het transport aangerekend conform de in de offerte opgenomen tarieven (excl. BTW). Indien een leveringsadres foutief wordt doorgegeven of een levering/uitvoering blijkt niet mogelijk om een reden die zijn oorzaak vindt bij de klant, dan worden de daardoor veroorzaakte kosten aangerekend aan de klant.
3.6 Indien PROJECT EVOLUTION de goederen op vraag van de klant dient te stockeren, behoudt zij zich het recht voor om hiervoor een stockagevergoeding aan te rekenen. 
3.7 PROJECT EVOLUTION behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij PROJECT EVOLUTION of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant,…) 
3.8 Indien PROJECT EVOLUTION na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft  PROJECT EVOLUTION het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. 
Artikel 4 – Prijs
4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behouden in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door PROJECT EVOLUTION. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.
Artikel 5 – Betaling
5.1 De facturen van PROJECT EVOLUTION zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contact betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten.
5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerder met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 EUR  zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft PROJECT EVOLUTION het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van PROJECT EVOLUTION, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
5.5 PROJECT EVOLUTION is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klanten te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop.
Artikel 6 – Overmacht
6.1 Indien PROJECT EVOLUTION de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft PROJECT EVOLUTION het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.
6.2 Indien PROJECT EVOLUTION bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PROJECT EVOLUTION gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7 – Klachten en garantie
7.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet het recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door PROJECT EVOLUTION kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat PROJECT EVOLUTION de klacht tijdig of terecht acht.
7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft PROJECT EVOLUTION de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3 De schadevergoeding waartoe PROJECT EVOLUTION op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 60 % van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 PROJECT EVOLUTION is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. PROJECT EVOLUTION kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gederfde winst en gebruiksderving, gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade. De aansprakelijkheid van PROJECT EVOLUTION is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende opdracht of bestelling.
7.5 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met PROJECT EVOLUTION waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan PROJECT EVOLUTION.
PROJECT EVOLUTION zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.
Artikel 8 – Verzakingsrecht en retourbeleid
8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar PROJECT EVOLUTION, Kapelstraat 46, 3500 Hasselt, België.
Enkel artikelen die zich in originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
– licht versleten artikelen;
– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
8.2 PROJECT EVOLUTION behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen die reeds zijn gebruikt of bij het vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.
Artikel 9 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom 
9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van PROJECT EVOLUTION heeft voldaan. PROJECT EVOLUTION behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke intresten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke PROJECT EVOLUTION niet zou hebben gecontracteerd.
PROJECT EVOLUTION behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.
9.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.
9.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.
9.4 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijke beschermd en blijven eigendom van PROJECT EVOLUTION, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.
9.5 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door PROJECT EVOLUTION verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij PROJECT EVOLUTION, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
9.6 PROJECT EVOLUTION is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden op haar website en sociale media als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10 – Persoonsgegevens
Door te bestellen via de website van PROJECT EVOLUTION, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. PROJECT EVOLUTION zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
Artikel 11 – Varia
11.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door PROJECT EVOLUTION van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
11.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met PROJECT EVOLUTION afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PROJECT EVOLUTION. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
11.3 Een eventueel in gebreke blijven van PROJECT EVOLUTION om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
11.5 In de relatie tussen PROJECT EVOLUTION en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door PROJECT EVOLUTION worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, onverminderd het recht voor PROJECT EVOLUTION om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Collectie

Ga naar onze collectie

Totaalprojecten

Ga naar onze totaalprojecten

BEZOEK ONZE WINKEL

Kuringersteenweg 420
3511 Kuringen – Hasselt

Tel. 011 / 91 43 42
Mob. 0484/93 18 12

info@projectevolution.be

OPENINGSUREN

Maandag : gesloten
Dinsdag : gesloten
Woensdag : gesloten
Donderdag : gesloten
Vrijdag : gesloten
Zaterdag : 12u – 18u
Zondag : 14u – 18u

Producten