Tel. 011 / 91 43 42 info@projectevolution.be Gratis levering Eigen lijn zitmeubelen Advies aan huis Eigen montagedienst

FAQ

Toepassingsgebied

Onder welke voorwaarden zijn mijn overeenkomsten en bestellingen onderworpen?

– Alle door PROJECT EVOLUTION afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. De elektronische webwinkel van PROJECT EVOLUTION biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij PROJECT EVOLUTION. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.nt goes here, click edit button to change this text.

Offertes en prijsopname

Hoelang is mijn offerte geldig?

– Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege PROJECT EVOLUTION. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte of prijsopgave vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

 

Moet ik een voorschot betalen? Zo ja, wanneer?

– Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door PROJECT EVOLUTION zijn bevestigd. PROJECT EVOLUTION behoudt zich het recht voor om na de ontvangst van uw ondertekende offerte of uw bestelling een voorschotfactuur op te stellen voor 30% van het totaalbedrag van de bestelling. In dat geval wordt de bestelling bij de producent / leverancier geplaatst zodra het voorschot door PROJECT EVOLUTION ontvangen is. De overige 70% van het totaalbedrag dient te worden betaald op het ogenblik van de levering van de goederen. In geval van totaalprojecten behoudt PROJECT EVOLUTION zich het recht voor een voorschotfactuur op te stellen voor 30% van het totaalbedrag van de bestelling en een tussentijdse factuur op te stellen voor 30% van het totaalbedrag van de bestelling. De overige 40% van het totaalbedrag dient te worden betaald bij beëindiging van de werken.

 

Hoe wordt mijn online bestelling verwerkt?

-De bestellingen geplaatst via de website www.projectevolution.be binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

 

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

– Elke annulering van een opdracht of bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door PROJECT EVOLUTION. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de opdracht of de bestelling, met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor PROJECT EVOLUTION om een hogere schadevergoeding aan te tonen en te vorderen.

Uitvoering en levering

Kan ik nog wijzigingen aanbrengen aan mijn ontwerp?

– In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor vorm en kleur. Na ontvangst van het ontwerp heeft de klant 5 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 5 werkdagen, beschouwt PROJECT EVOLUTION het ontwerp als definitief. In geval van bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van stijl behoudt PROJECT EVOLUTION zich het recht voor om deze aan te rekenen aan het standaarduurtarief. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt PROJECT EVOLUTION zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.

 

Wat zijn de leveringskosten?

– Indien PROJECT EVOLUTION een transport naar de klant behartigt of naar een door de klant opgegeven locatie, dan wordt het transport aangerekend conform de in de offerte opgenomen tarieven (excl. BTW). Indien een leveringsadres foutief wordt doorgegeven of een levering/uitvoering blijkt niet mogelijk om een reden die zijn oorzaak vindt bij de klant, dan worden de daardoor veroorzaakte kosten aangerekend aan de klant. Indien PROJECT EVOLUTION de goederen op vraag van de klant dient te stockeren, behoudt zij zich het recht voor om hiervoor een stockagevergoeding aan te rekenen.

Prijs

Kunnen er nog wijzigingen voorkomen in mijn offerte of bestelbon?

– De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behouden in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door PROJECT EVOLUTION. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

 

Is BTW inbegrepen in de prijs?

– Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Betaling

Wat zijn de gevolgen bij het niet tijdig betalen van mijn factuur?

– Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerder met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 EUR  zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Overmacht

Wat als Evolution een geval van overmacht heeft?

– Indien PROJECT EVOLUTION de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft PROJECT EVOLUTION het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. Indien PROJECT EVOLUTION bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PROJECT EVOLUTION gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Klachten en garantie

Waar kan ik terecht met klachten?

– Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet het recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door PROJECT EVOLUTION kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat PROJECT EVOLUTION de klacht tijdig of terecht acht.

 

Wat als er zich een gebrek voordoet?

– In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft PROJECT EVOLUTION de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

Wat zijn de garantievoorwaarden?

– Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
– Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.
– Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met PROJECT EVOLUTION waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan PROJECT EVOLUTION.
– PROJECT EVOLUTION zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Verzakingsrecht en retourbeleid

Heb ik recht op het retourneren van mijn producten?

– De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
– In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar PROJECT EVOLUTION, Kapelstraat 46, 3500 Hasselt, België.
– Enkel artikelen die zich in originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
– Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
– licht versleten artikelen;
– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Persoonsgegevens

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

– Door te bestellen via de website van PROJECT EVOLUTION, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. PROJECT EVOLUTION zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Totaalprojecten

Ga naar onze totaalprojecten

Evolution team

Ontdek wie wij zijn

BEZOEK ONZE WINKEL

Kuringersteenweg 420
3511 Kuringen – Hasselt

Tel. 011 / 91 43 42
Mob. 0484/93 18 12

info@projectevolution.be

OPENINGSUREN

Maandag : gesloten
Dinsdag : gesloten
Woensdag : gesloten
Donderdag : gesloten
Vrijdag : gesloten
Zaterdag : 12u – 18u
Zondag : 14u – 18u

Producten